1. INTRODUCCIÓ

1.1. El Client reconeix que VICENÇ PIERA SL és el titular de la informació que li ha estat facilitada i dels drets de Propietat Industrial i Intel·lectual relatius a les marques VICENÇ PIERA.

1.2. El Client es compromet a:

a) utilitzar la informació rebuda (confidencial) per a fins estrictament pròpis.

b) abstenir-se de distribuir o reproduir, en tot o en part, i de qualsevol forma, aquesta informació.

2. ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS

2.1. El Client accepta irrevocablement les Condicions Generals de Venda i de Lliurament, així com les nostres condicions particulars, fins i tot si aquestes condicions estan en contradicció amb les condicions generals i particulars del Client.

2.2. Les condicions generals i particulars del Client no vinculen a VICENÇ PIERA SL, tret que VICENÇ PIERA SL les hagi acceptades expressament per escrit. La celebració d'una compra-venda entre VICENÇ PIERA SL i el Client, sense manifestar el seu desacord en relació amb les condicions generals o particulars o altres disposicions establertes pel client, no implica la conformitat de VICENÇ PIERA SL amb les mateixes.

2.3. Es presumirà que qualsevol persona que actuï en nom del Client, ja sigui un encarregat, un col·laborador, etc., és representant del mateix i té poders suficients per a actuar com a tal i vincular-li.

3. PREU

3.1. Les ofertes i llistes de preus tenen caràcter purament indicatiu, reservant-se VICENÇ PIERA SL el dret a modificar aquests preus sense avís previ. Les comandes s'acceptaran amb reserva d'una possible variació en el preu.

3.2. Els preus publicats inclouen l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) però en aquests no s'inclouen les despeses de transport (veure apartat 5 Franquícia de Ports).

3.3. No obstant l'anterior, en la factura que VICENÇ PIERA SL emeti, es prendrà com base la tarifa en vigor en el moment del subministrament, amb independència del preu indicat amb anterioritat.

3.4. Els preus publicats en aquesta web poden ser diferents dels preus que s´apliquen a cada establiment Piera.

3.5. Tant els preus com les imatges no tenen caràcter contractual. 

4. COMANDA

4.1. No s'estipula cap comanda mínima.

4.2. Les restes de comanda queden automàticament anul·lades.

4.3. Del material que no es pugui lliurar, el Client podrà rebre un abonament de, com a màxim, l'import pagat del material no lliurat.

5. FRANQUÍCIA DE PORTS

5.1. Les comandes seran a ports pagats per a comandes d'import net superior a 60€ per a Espanya Península i a 95 € per a Balears. Excepte en casos concrets de molt cubicatge en que s'haurà de cobrar ports amb previ avís.

5.2. Les comandes que superin els 25€ portaran un càrrec mínim de 1,99€ en concepte de ports. A Balears, sinó arriben a 95€, portaran un càrrec mínim de 6,90 en concepte de ports. Per comandes inferiors a 25€ els ports seràn de 3,99€. El import dels ports pot variar en funció del pes o el volum de la comanda.

5.3. Per cada re-lliurament ens veurem obligats a tornar a cobrar els ports

5.4.Les comandes per Canàries, Ceuta, Melilla, Andorra, Portugal i per a la resta d'Europa s'efectuaran a ports deguts a valorar segons cada comanda i depenent del volum i la destinació. Les comandes per a Canàries de paqueteria (no palets) s'estipulen uns ports mínims de 60€ (despeses de duana inclosos) Sent el termini de lliurament d'uns 15 dies. Les comandes per a Andorra de paqueteria (no palets) s'estipulen uns ports mínims de 60€ (despeses de duanes inclosos) sent el termini de lliurament d'uns 15 dies.

5.5.VICENÇ PIERA S.L. es reserva el dret de modificar la política de ports en aquells casos que a causa del volum i destinació de la mercaderia s'hagi d'aplicar un tarifa diferenta.

5.6. El client pot enviar a la seva agència de transports a recollir la seva comanda pel nostre magatzem, en aquest cas nosaltres no cobrem ports ni paguem res a l'agència. És el client qui paga els ports i altres despeses associades a l'agència de transport escollida. Així mateix, el client pot passar a buscar personalment la seva comanda per les nostres botigues (prèvia sol·licitud del client i confirmació per la nostra banda).

6. LLIURAMENT DEL PRODUCTE

6.1. Els terminis prevists per al lliurament del material són merament informatius, no sent vinculants per a VICENÇ PIERA SL.

6.2. Excepte acord exprés per escrit amb VICENÇ PIERA SL, el Client no tindrà dret a sol·licitar l'anul·lació d'una comanda o qualsevol indemnització (inclosa la devolució dels ports) en el cas que es produeixi un retard en el lliurament del producte, a causa de circumstàncies alienes a la voluntat de VICENÇ PIERA SL.

6.3. El Client no podrà negar-se a pagar el preu dels productes ja lliurats quan es produeixi, per part de VICENÇ PIERA SL, el subministrament parcial d'una comanda.

6.4 Normalment les comandes es lliuraran en 2-4 dies, depenent de la destinació i la disponibilitat.

6.5. Tota la comunicació entre el Client i l'Empresa haurà de ser per correu electrònic (info@vpiera.com).

7. TRASPÀS DE RISC

7.1 El Risc per pèrdua i/o danys es transmet al Client des del moment que es produeixi l'enviament de la mercaderia al Client

7.2 VICENÇ PIERA SL declina qualsevol responsabilitat sobre els productes servits quan els mateixos hagin estat indegudament utilitzats o manipulats.

8. RECEPCIÓ DE LA MERCADERIA

8.1 És condició indispensable que en el moment de la recepció de la mercaderia s'indiqui, en el propi albarà que es signa al transportista, qualsevol incidència que pugui haver relativa a l'estat de la mateixa, de l'embalatge o del nombre de paquets.

8.2 També és imprescindible que es comuniqui per fax o correu electrònic a VICENÇ PIERA SL aquesta incidència en un termini màxim de 24 hores des de la recepció del material, al departament d'atenció al Client.

8.3. Qualsevol discrepància, anomalia o disconformitat amb la factura emesa per VICENÇ PIERA SL referent a preus, descomptes o condicions especials deurà ser notificada per fax o correu electrònic en un termini màxim de 15 dies a partir de la data de la mateixa.

9. DEVOLUCIÓ MERCADERIA

9.1. No s'admetran devolucions de mercaderia sense acord previ per part de V. PIERA S.L. Tots els productes podran ser retornats en un termini de 14 dies a comptar de la data en què es va realitzar el lliurament, d'acord amb les disposicions de la Llei de Comerç detallista espanyola. Per exercir el seu dret de devolució s'haurà de posar en contacte prèviament amb nosaltres mitjançant correu electrònic, al qual nosaltres respondrem especificant les instruccions a seguir per a la devolució del producte.

9.2. Els productes a retornar hauran d'estar en perfecte estat i conservar-se en el seu envàs original amb tots els accessoris, instruccions i documentació. Si els productes van ser manifestament objecte d'ús la devolució no podrà tenir lloc.

9.3. Les devolucions s'efectuaran a ports pagats pel client excepte per error de V.PIERA S.L., mercaderia defectuosa o altra anomalia imputable a V. PIERA S.L.

La devolució del producte donarà lloc a un reemborsament igual al preu de compra del mateix. En el cas de prendre cura de la recollida de la devolució, es restaran del import a retornar el cost de transport, el cost administratiu i tots aquells costos en els quals puguem incórrer.

10. COMANDA ELECTRÒNICA

10.1. Al realitzar una comanda utilitzant aquesta pàgina web o les altres solucions de comerç electrònic de VICENÇ PIERA SL, el Client accepta expressament l'aplicació d'aquestes condicions generals a les transaccions realitzades utilitzant aquest mitjà. El programa permet que el client pugui consultar els preus de VICENÇ PIERA SL i l'emissió de comandes per mitjans electrònics.

10.2. El client manifesta que la persona que utilitza el programa en el seu nom és un usuari autoritzat per ell mateix i té capacitat per a emetre comandes de productes i serveis de VICENÇ PIERA SL en nom o per compte del client.

10.3. Com a conseqüència de l'anterior el client accepta que VICENÇ PIERA SL li pugui deure l'import de transaccions corresponents a comandes emeses en els quals s'hagi/n utilitzat les dades del Client com si hagués estat el propi Client, procedint al pagament del/s esmentat/s import/s sense objecció alguna.

10.4. El Client accepta que qualsevol comanda emesa a través del programa de comerç electrònic o altre mitjà electrònic és una comanda vàlida i vinculant per al Client, i per evitar qualsevol tipus de dubte, tindrà per ambdues parts un valor equivalent al d'una comanda realitzada per escrit.

10.5. El Client reconeix que VICENÇ PIERA SL no pot garantir la seguretat d'internet i que existeix la possibilitat que s'interceptin o manipulin dades o informació transmesa pel client a VICENÇ PIERA SL, que no obstant això, tindrà dret a considerar com a veraç la informació rebuda del Client en la forma que es rebi en el domicili de VICENÇ PIERA SL.

10.6. VICENÇ PIERA SL es reserva el dret a acceptar o rebutjar qualsevol comanda de compra remesa a través del programa.

10.7. El Client accepta que la documentació facilitada per VICENÇ PIERA SL en la relació amb l'expedició de la mercaderia sigui un albarà de lliurament valorat. Així mateix en relació amb la compra i forma de pagament dels serveis adquirits a través del programa de comerç electrònic sigui una factura comercial.

10.8. Les Condicions Generals de Venda de VICENÇ PIERA SL seran d'aplicació a totes i cadascuna de les comandes cursades a través del programa de comerç electrònic, llevat que entre VICENÇ PIERA SL i el client s'hagin establert de comú acord condicions particulars relatives a la compra o llicència d'ús dels productes adquirits ("contracte de compra"), en aquest cas les condicions d'aquest contracte de compra concret seran d'aplicació a la compra i llicència d'ús dels productes comprats a través del programa de comerç electrònic en aquest cas concret.

10.9. Ambdues parts acorden que VICENÇ PIERA SL no serà responsable de cap tipus de dany accessori, directe, indirecte, emergent o especial que es produeixi amb motiu o com a conseqüència de la transmissió electrònica de comandes o d'altra informació, fins i tot si VICENÇ PIERA SL va ser informat de la possibilitat que tals danys poguessin produir-se.

10.10. El Client renuncia a qualsevol oposició present o futura a la validesa i ejecutabilitat de qualsevol comanda emesa utilitzant el programa de comerç electrònic al·legant que aquesta comanda va ser emesa i autoritzada per mitjans electrònics.

10.11. El Client és responsable de totes les despeses i costos d'utilització del programa, incloent sense caràcter exhaustiu, les despeses de consum i connexió telefònica, equip de telecomunicacions, etc.

11. COMPETÈNCIA

La validesa, interpretació i compliment d'aquestes condicions generals es regirà pel fur de VICENÇ PIERA SL i se sotmet a la Jurisdicció i Tribunals de Barcelona, acceptant el client la jurisdicció exclusiva dels tribunals d'aquest fur, restant fora de perill el dret de VICENÇ PIERA SL a iniciar accions legals contra el client davant qualsevol altre tribunal que sigui competent en matèria de recobrament de deutes pendents del Client.